Ga naar content Ga naar footer

Contact stagebureau

Contactgegevens Stagebureau 

Melvin Mackaaij m.mackaaij@mboamersfoort.nl
Nicole Pelupessy n.pelupessy@mboamersfoort.nl

Voor de praktijkbegeleider 

Dit jaar lopen er 1 of meerdere studenten van ons hun stage bij jouw organisatie. Een stage, ook wel BPV (Beroepspraktijkvorming) genoemd, is dé manier voor de student om kennis en vaardigheden op te doen in de praktijk. Een stage moet aan bepaalde eisen voldoen. 

Klik hier voor de BPV-informatiegids leerbedrijven inzien. 
Mocht je naast deze informatie nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de desbetreffende stagebegeleider vanuit school. 
Wij wensen je een sportieve tijd tegemoet! 

Verwachtingen praktijkbegeleider 

 • Het eerste aanspreekpunt is voor de student
 • Een open en belangstellende houding heeft
 • Zich verdiept in de BPV informatie/opdrachten
 • De bijgehouden stage uren van de student controleert en ondertekend
 • De student coacht bij het uitoefenen van de opdrachten
 • De opdrachten van de student objectief beoordeelt
 • Ruimte biedt om opdrachten te oefenen en af te sluiten
 • De student begeleidt bij het voorbereiden van de BPV opdrachten
 • De student regelmatig feedback geeft over zijn haar handelen
 • Contact opneemt met de stagebegeleider van school bij vragen en op- of aanmerkingen
 • Minimaal opgeleid is op een gelijkwaardig niveau of hoger dan dat van de student
 • Regelmatig tijd inplant voor gesprekken met de student

 

Stage uren en planning 

Het aantal te lopen stage uren verschilt per leerjaar 

 • Leerjaar 1 loopt 300 uur stage (in de eerstejaars sprintklas geldt 180 uur i.v.m. een ander programma)
 • Leerjaar 2 loopt in totaal 450 uur stage. Hiervan lopen ze 120 uur stage voor het keuzedeel dat ze gaan volgen. (Voorbeeld: een student volgt het keuzedeel zwemmen. Deze student loopt 330 uur reguliere stage bij een willekeurige erkende sportorganisatie en 120 uur bij een zwembad)
 • Leerjaar 3 loopt in totaal 450/500 uur stage (waarvan 120 uur voor het keuzedeel dat ze gaan volgen)
 • Leerjaar 4 loopt in totaal 550/600 uur stage

De student plant en loopt de stage buiten de onderwijstijd om. Op de woensdagmiddag hebben de studenten les tot uiterlijk 14.00 uur. Vanaf leerjaar 2 wordt er, naast de woensdagmiddag, een volledige dag uit geroosterd om in te kunnen vullen met stage. Let op dat per periode het schoolrooster kan verschillen en dus de eindtijden van de lesdagen ook. Verstandig is dat student en praktijkbegeleider begin van de stageperiode de jaarplanning en het schoolrooster bespreken. 

Bij de voetbalstages is het belangrijk te weten dat als een student het keuzedeel pupillen- juniorentrainer volgt deze niet het gehele seizoen beschikbaar is op de woensdagmiddag. 

Contactgegevens Stagebureau Hotelschool

Bedrijven en instellingen kunnen voor vragen rondom stage bij het BPV-bureau terecht op het mailadres: bpvhotelschool@mboamersfoort.nl 
De binnendienst van het BPV-bureau is mevrouw Langenberg. Zij is telefonisch bereikbaar op 033-4678812. 

Dhr. S. Epskamp 
Regio: Gooi & Vechtstreek / Almere / Spakenburg / Bunschoten 

06-15259855 

SNEP@mboamersfoort.nl 

Dhr. R. Leenders 
Regio: Utrecht /en overig 

06-30641606 

LER@mboamersfoort.nl 

Dhr. T.J. Bloemhof 
Regio Amersfoort/Leusden/Soest 

06-31918799 

TJBF@mboamersfoort.nl 

Dhr. G. Buma 
Regio Harderwijk/Nunspeet 

06-25768994 

GOBA@mboamersfoort.nl 

Voor de praktijkbegeleider 

Wil je weten wat er precies van je verwacht wordt tijdens het begeleiden van één van onze studenten? Lees dan de documenten Rol van de Praktijkopleider en de Competenties van de Praktijkopleider van SBB eens rustig door. Door de studenten goed aan te sturen, te zien en te stimuleren kunnen wij gezamenlijk de studenten enthousiast maken voor onze prachtige branche. 

In het BPV-protocol staat omschreven welke partij (student, Hotelschool Amersfoort, leerbedrijf, S-BB) voor wat verantwoordelijk is tijdens de stage van de student. Bekijk het protocol.

In de BPV-informatiegids vind je alle relevante informatie inzake BPV, zoals deze geregeld is bij Hotelschool Amersfoort. Het hoofddoel van BPV is de student ervaring en routine op te laten doen in de beroepspraktijk. Zie BPV-informatiegids Hotelschool 2022-2023

In het kader van de ‘Verbeteragenda Passend Onderwijs MBO’ werkt het ministerie van OCW met een groot aantal partners uit het passend onderwijsveld samen, om de begeleiding voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte tijdens de beroepspraktijkvorming te verbeteren. Zij hebben samen het BPV- handboek opgesteld. De tools, tips en andere praktische informatie uit dit handboek kunnen de praktijkbegeleider gaan helpen om studenten met een extra ondersteuningsbehoefte nóg beter te begeleiden. 

Planning

In het BPV-periodiseringoverzicht staat welke klassen van de Hotelschool welke schoolperiode op stage zijn en hoe lang en hoeveel uren zij stage moeten lopen. Ook kun je zien wanneer de schoolterugkomdag is voor de BBL-studenten.

Contactgegevens stagebegeleiders 

Economie niveau 2 opleidingen
Valutaboulevard 20, 3825 BT Amersfoort 

Annemarie van Zandwijk-Van Gelen
Medewerker Zakelijke Dienstverlening/Assistent Business Services 
06-11485932 zkg@mboamersfoort.nl
Willem van Empelen
Medewerker Verkoop/Retail  
06-25706045 wmen@mboamersfoort.nl 
Bart van den Heuvel
Medewerker Verkoop/Retail  
06-28949112 bthe@mboamersfoort.nl 

Contactgegevens BPV-bureau

Voor vragen rondom BPV zijn wij bereikbaar via bpvgezondheidszorgwelzijn@mboamersfoort.nl, 033-4221443.

Alia Coskunfirat-Schrieken aact@mboamersfoort.nl
Jeannette Fremouw-Vos jevs@mboamersfoort.nl
Astrid de Heer adhr@mboamersfoort.nl
Claudia Split cast@mboamersfoort.nl

Voor de praktijkbegeleider

Leerbedrijven en praktijkopleiders hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van studenten, maar wat wordt er nu eigenlijk verwacht? In de documenten Rol van de Praktijkopleider en de Competenties van een praktijkopleider van SBB staat dit beschreven.

Om mbo-studenten de beroepspraktijkvorming (BPV, ofwel stage) te laten lopen bij een organisatie, is een erkenning van SBB nodig. Deze erkenning wordt per opleiding afgegeven. Nog geen erkenning? Vraag deze dan aan bij SBB. Na het afgeven van de erkenning, kan een praktijkovereenkomst worden opgesteld tussen de organisatie, de student en MBO Amersfoort.

De praktijkovereenkomst (POK) wordt digitaal verstuurd naar student en leerbedrijf ter ondertekening. In het document POK digitaal ondertekenen staat een instructie hiervoor. Wil je zeker weten of de tekengemachtigde bij ons bekend is? Mail dan naar bpvgezondheidszorgwelzijn@mboamersfoort.nl.

Meer informatie over BPV voor Gezondheidszorg en Welzijn staat in de BPV-informatiegids leerbedrijven 2022-2023.

Planning

Onze studenten hebben per leerjaar én per opleiding verschillende BPV-periodes. Wilt u weten wanneer studenten van bepaalde opleiding(en) op stage gaan, neem dan contact met ons op.

Contactpersoon 

Robert Bosveld 
06-43245739 
rtbd@mboamersfoort.nl

Opleiding Handhaver Toezicht en veiligheid Niveau 3 

 • De opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid staat bij de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven bekend onder Crebo-nummer 25409. Het leerbedrijf moet voor deze opleiding met dit nummer erkend zijn. 
 • De opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid met duurt bij MBO Amersfoort 3 jaar  
 • Studenten in het eerste jaar nemen deel bij diverse gemeenten aan diverse beroepsgerichte projecten om ervaring op te doen binnen het werkveld.  
 • In het 2e jaar worden studenten geacht stage doen voor een periode van 9 weken (324 uur) om hen start bekwaam te maken als beginnend beroepsbeoefenaar.  
 • In het eerste jaar doen onze studenten naast de reguliere MBO-examens de ExTH examens BOA-rechtskennis, WKPV1 en Dienstverlening&Calamiteiten. 
 • In het tweede jaar doen zij naast de regulieren MBO-examens de ExTH examens WKPV2 en Sanctionerend optreden. Ook worden hun keuzedelen dan geëxamineerd. 
 • Bij de meeste stagebedrijven hebben stagiaires een VOG nodig bij aanvang van de stage. De student zal hiervoor op verzoek van het stagebedrijf de benodigde gegevens moeten aandragen, waaronder het BSN-nummer.
 • Studenten zijn in het bezit van een uniform dat vergelijkbaar is aan wat jullie in de praktijk dragen. 
 • Wij zijn in het bezit van een aantal steek-werende vesten die wij aan studenten kunnen verstrekken. Wij hebben echter nog geen passende in BOA gekleurde overtrek, alleen wit of zwart. Hier wordt aan gewerkt. 
 • In de stageperiode valt meestal ook een (school) vakantie die de student in overleg met jullie invult. Dit mag afwijken van reguliere schoolvakanties) 
 • De student zal 324 uur stage moeten lopen (36 uur per week voor 9 weken, de 10e week is vakantie).  
 • Een sollicitatie procedure maakt deel uit van het proces in aanloop van de stage. De student wordt verzocht hiervoor een sollicitatiebrief en een CV aan te leveren aan het stagebedrijf.  
 • Studenten niveau 3 maken tijdens hun stage gebruik van een praktijk werkboek (ISBN ISBN/EAN 9789493179325). Zij worden geacht dit bij aanvang van hun stage bij zich te hebben. 
 • Vooraf aan de stage maakt school een Praktijkovereenkomst (POK) op in drievoud. Deze wordt door ons ondertekent, door de student en als jullie deze ook hebben ondertekent dan is de student verzekerd gedurende de stageperiode.  
 • De student moet één ondertekent exemplaar van de POK inleveren bij de deelnemersadministratie op school. Dit in verband met de verantwoording voor examinering. Een POK is voor het stagebedrijf en een POK is voor de student zelf. (voor als er iets misgaat) 
 • In het praktijkwerkboek staan diverse opdrachten die door de praktijkbegeleider moeten worden ondertekent en moeten worden beoordeelD. De student moet dit en hun verslaglegging van de stage na afloop ook inleveren op school. De student moet daarnaast ook dag-verslagen opmaken over wat er geleerd is die dag. 
 • Aan het einde van de stage moet er een beoordeling worden opgemaakt door de praktijkbegeleider. Waar een handtekening onder moet komen te staan van de praktijkbegeleider, de begeleider van school en van de student. Dit beoordelingsformulier komt in het examendossier van de opleiding. 
 • De begeleider van school streeft er naar om halverwege de stage/BPV langs TE komen voor een tussentijds evaluatiemoment. En tegen het einde van de stage voor het eindbeoordelingsmoment. 
 • Het is gebruikelijk dat stagiaires een stagevergoeding ontvangen. Deze varieert bij andere gemeenten van €250,- tot €450,- per maand.  

Contactgegevens

BPV bureau Entree
Valutaboulevard 20
3825 BT Amersfoort

Gabrielle van Ede           
06-11424214
geee@mboamersfoort.nl

Timo Stam
06-28910856
tosm@mboamersfoort.nl

 

Contactgegevens BPV-consulenten DHTA  

Tamara Buil
06-42129392
tabl@mboamersfoort.nl

Roelie Jeurissen  
rlbr@mboamersfoort.nl  
06 386 03 917